• Energieneutraal Oost Gelre in 2030
 • Zonnedak Marianum geopend

2. KLIMAATVERANDERING

Het klimaat is wereldwijd dramatisch aan het veranderen. De opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen gaat in een razend tempo. Ook in Nederland en in de Achterhoek ondervinden we de gevolgen aan den lijve: veel warmere droge zomers en zachte winters zonder vorst en sneeuw. Met dramatische gevolgen, nu al, voor de natuur en een deel van de agrarische sector...

Voor onze kinderen en kleinkinderen dreigt een nachtmerriescenario.
Oost Gelre dient net als de gehele wereld een inspanning te verrichten om de uitstoot van fossiele brandstoffen fors te verminderen. Immers, wij westerlingen zijn per hoofd de grootste vervuilers ter wereld, op de Amerikanen na.

Wij conformeren ons dan ook aan de doelstelling van alle Achterhoekse gemeenten om in 2030 energieneutraal te worden. Hierdoor ontkomen we niet aan het doorvoeren van forse energiebesparingsmaatregelen voor de industrie en de burgers, en het opwekken van groene stroom door kleinschalige maatregelen, maar ook door grootschalige zonnevelden en windmolens.

Windmolen

Windmolens zijn onvermijdelijk en zullen deels ons landschap gaan bepalen. 

Wij winden er geen doekjes om: iedereen zal iets merken van de energietransitie, of het nu gaat om overlast van een zonnepark of windmolen, het is onontkoombaar. Uiteraard dienen dit soort grootschalige projecten in goed overleg met omwonenden, dorpsbelangenverenigingen en buurgemeenten te worden ontwikkeld. De energietransitie is echter ook een economische kans. Het zorgt nu al voor voor nieuwe bedrijvigheid en dus werkgelegenheid, en een bijverdienmodel voor agrariers, en we maken ons als Achterhoek minder afhankelijk van de import van olie en aardgas uit bv Rusland. Als wij de investeringen voor de energietransitie als Achterhoekers zelf doen, met Achterhoekse bedrijven (b.v. de bouw) dan blijven de baten ook in de Achterhoek. 

Klimaatadaptie is zowel in bebouwd gebied als in onze groene gebieden essentieel. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, hevige buien en verlies aan biodiversiteit. Dat betekent onder andere meer groen in de steden en het beter opvangen en gebruiken van water. Industriële grootgebruikers van drinkwater in Oost Gelre gaan we daar op aanspreken. 

Eén van de grootste problemen momenteel is de droogte in de Achterhoek, waardoor bomen en zelfs hele bossen afsterven en agrariers met de handen in de haren zitten als het gaat om gewasopbrengst/ veevoer. Hier zal meer effort ingestoken moeten worden, te beginnen met inzicht waarom er bv zulke lage grondwaterstanden zijn (klik hier voor de monitor van het Waterschap) en hoe we die grondwaterstanden kunnen herstellen. Zie ook deze reportage over de droogte. 

In de onderstaande reportage trekt ons raadslid Paul Wallerbos aan de bel over de dramatische gevolgen van de klimaatverandering op ons Achterhoekse bomenbestand.

 1. OLW vindt dat bedrijven, ondernemers maar vooral burgers en dan m.n. de burgers in de kleine kernen meer moeten worden betrokken bij de energietransitie. Afstemming met o.a. de dorpsbelangenorganisaties m.b.t waar grootschalige projecten voor energieopwekking komen is een must.

 2. Investeringen, eigenaarschap en de lusten van de energietransitie voor en door de Oost Gelrese gemeenschap. Met name de kleine kernen kunnen hiervan profiteren m.b.v. bijvoorbeeld dorpsfondsen.

 3. Geen buitenlandse of buitengelderse projectontwikkelaars toelaten om de projecten in de Achterhoek uit te laten voeren. Achterhoekse bedrijven voorrang geven op bijvoorbeeld isolatieprojecten in woonwijken.

 4. Zonnepanelen op daken, en dan met name bij bedrijven meer stimuleren en zo snel mogelijk verplichten voor met name de grote bedrijven.

 5. Windmolens in Oost Gelre jazeker: maar wel tot een bepaalde maximale hoogte en alleen op zorgvuldig bepaalde plekken, geklusterd. Kleine windmolens op boeren erven hebben niet onze voorkeur: ze brengen te weinig op, een boer kan dat geld beter investeren in aandeel in een grote molen.

 6. Bedrijven in Oost Gelre zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen. Daarom meer handhaven bij bedrijven die zich niet aan de energie-besparingsverplichtingen houden: tot nu toe is die handhaving verzaakt: dat blijkt uit de controlegegevens van de ODA (Omgevings Dienst Achterhoek).

 7. OLW wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende woningen snel gaan verduurzamen en daarvoor lokale bouwbedrijven in gaan zetten.

 8. Biomassa is een breed begrip en gaat echt niet alleen maar over houtige biomassa: we hebben het dan naast hout namelijk ook over o.a. voedselafval, mest en slib. Daarom hebben wij m.b.t. biomassa de volgende standpunten:
  - Houtige biomassa: niet toepassen tenzij dit geoogst wordt binnen 25 km en niet ten koste gaat van de biodiversiteit en kwaliteit van het bosbestand en de natuur.
  - Mest: mest hoort op het land. Vergisten van mest is meestal niet rendabel en levert nauwelijk CO2 - reductie op. Mest is > 95% water en water brandt niet!  Monovergisting op boerderijniveau  kan een mogelijke verantwoorde oplossing zijn als dit niet ten koste gaat van het dier, bv. de weidegang van de koe.
  - Voedselafval kan prima vergist worden of ingezet worden als (biologisch) varkensvoer. Uiteraard dient als eerste voedselafval voorkomen te worden.
  - Slib vanuit bv een rioolwaterzuivering is een prima toepassing voor vergisting. Zo wordt het zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde verwarmt met de opgewekte biogaswarmte.

 

Energieneutraal

Logo Oost Gelre energieneutraal 2030

arrow_upward