12. OVERIGE STANDPUNTEN

Gemeentelijke samenwerking in de Achterhoek en Lobby
OLW is uiteraard voor samenwerking in de Achterhoek, met andere gemeenten. Zo maken we samen een vuist richting Den Haag en dat is helaas maar al te vaak nodig.
We doen dit al op tal van niveaus, een aantal voorbeelden van intergemeentelijke samenwerking:N18.JPG
- SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek): een samenwerkingsverband tussen Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland
- Cultuur: Oost Gelre, Aalten en Winterswijk

Daarnaast was er altijd al een samenwerking met Ondernemers en Organisaties, via de Regio Achterhoek, een overkoepelende organisatie vanuit zeven Achterhoekse gemeenten. Sinds twee jaar is aan deze Regio Achterhoek echter een Achterhoekraad en een Achterhoekboard toegevoegd en daar zijn wij als OLW niet zo gelukkig mee. Want daar kleven een aantal nadelen aan, namelijk:

Directe democratie invoeren in de gemeenteraad. 
De betrokkenheid van de burgers bij de gemeenteraad is al decennialang beneden peil. OLW pleit daarom voor het invoeren van directe democratie in de gemeenteraad van Oost Gelre.
Dat wil zeggen dat we burgerraden gaan invoeren die mee gaan denken en wat OLW betreft ook gaan meebeslissen met de raadsagenda. Ook mogen zij de raadsagenda mede gaan bepalen. 
De leden van een dergelijke burgerraad moeten wel investeren in kennis en opleiding, maar hiervoor ontvangen zij, net als de Raadsleden, een vergoeding.

Daarnaast gaan we een jeugdraad invoeren. Want de belangen van de toekomstige genereaties worden onvoldoende meegenomen in de besluitvorming van de huidige gemeenteraad. ...........wie anders dan de jeugd zelf weet wat goed voor hun is?

WaterschapIMG_5865.JPG
Het bestuur van het Waterschap moet op de kop. Het Waterschap lijkt er alleen te zijn voor de agrariers en de industrie, en niet voor de natuur.  Er zo door de Waterschappen zo weinig gedaan met wetenschappelijke waarschuwingen over de rol van de landbouw in de verdroging van de natuur. Dit komt in de ogen van OLW ook door onze bestuurlijke inrichting. In de 21 waterschappen die Nederland telt, bestaat een groot deel van het bestuur uit leden die de agrarische sector vertegenwoordigen – de geborgde zetels. OLW vind dat andere functies hierin beter vertegenwoordigd zouden moeten worden. Beslissingen binnen het waterschap zijn nu ‘te eenzijdig op kortetermijnbelangen van de landbouw gericht’.

Bedrijvigheid/ industrie

Lokale en-of familiebedrijven koesteren we en als gemeente houden we nauwe contacten met hen. Dat geldt ook voor de contacten met de industriele kringen. Maar OLW is van mening dat een gemeente er moet zijn voor bedrijven, maar een bedrijf dient er ook te zijn voor de gemeenschap. Voor wat hoort wat.

Toerisme
De vrijetijdssector is wereldwijd een van de snelst groeiende sectoren geworden. De verwachting is dat binnen nu en enkele jaren één op de twaalf banen wereldwijd direct of indirect gerelateerd is aan vrijetijd.
De provincie Gelderland heeft recreatie en toerisme breder opgepakt onder de noemer vrijetijdseconomie. Oost Gelre blijft hier een steentje aan bijdragen, en we streven er na om samen met alle ondernemers het toerisme in Oost Gelre als economische peiler te laten floreren naar de grootste peiler. Immers toerisme en ons groene, kleinschalige landschap gaan prima samen!
Wat gaan we hiervoor doen:

Sport en bewegen
Sport is een aanjager in het streven naar een vitale samenleving. Goede en kwalitatieve sportaccommodaties zijn hiervoor de basis. Sportaccommodaties zijn traditioneel de sportvelden, sporthallen en zwembaden, maar ook de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Het ongeorganiseerd (of ongebonden) sporten neemt toe, daar moeten we beter op in spelen.Een aantal speerpunten:
- schoolzwemmen gaan we weer herintroduceren: beide zwembaden blijven dan ook bestaan. En we gaan op zoek naar nieuwe locaties voor openluchtzwemmen (denk aan de Slinge).
- speeltuinen worden gemoderniseerd en uitgebreid.
- we gaan sportaccomodaties flink verduurzamen waarmee de exploitatiekosten fors verlaagd kunnen worden.

Sport en bewegen dragen bij aan de oplossing van diverse maatschappelijke vraagstukken, voor jong en oud.
Ook binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld het isolement van ouderen kan beweging een uitkomst zijn. Sportverenigingen dienen dan ook gestimuleerd te worden om niet-traditionele activiteiten te ontplooien. Beweegactiviteiten voor ouderen liggen daarbij voor de hand. Dit kan voor verenigingen nieuwe leden opleveren of het kan ouderen helpen om de deur uit te komen en elkaar te ontmoeten. Het nieuwe sportbeleid gaan we integraal inzetten om de leefbaarheid, gezondheid en ontmoeting te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het benutten van verbinding, samenwerking binnen de diverse beleidsterreinen en tussen het maatschappelijk middenveld, de sportverenigingen en de inwoners.

Ondanks dat OLW vermoed dat de Achterhoekraad een opmaat is naar een gemeentelijke herindeling van de Achterhoek, met Doetinchem en Winterswijk voorop, is OLW toch in het najaar van 2020 toegetreden, om een positief kritisch geluid te laten horen in de Achterhoekraad, zoals recent over een vertrouwelijk rapport over de N18
In de Achterhoekraad werken wij samen met GroenLinks en andere progressieve/ onafhankelijke partijen.

VluchtelingenLAZG6732.JPG
OLW wil een gastvrij gemeente richting vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Voor echte vluchtelingen moet altijd plaats zijn in Oost Gelre. Opvang in Oost Gelre wordt kleinschalig georganiseerd. en het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen dient te worden toegewezen op basis van inwonertal per kern en in overleg met de bewoners regelen we als gemeente zelf de opvang.

LHBTI
Eigenlijk willen we in onze standpunten het helemaal niet hebben over LHBTI: want wij vinden dat iedereen mag zijn die hij/zij wil zijn!  De gemeente heeft wel de verantwoordelijkheid om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen LHBTI's tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen. 

Integriteit
Een goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. Integriteit van politieke ambtsdragers zoals raadsleden verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de verantwoordelijkheid nemen die met de functie samenhangt en bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collega-bestuurders en/of (leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. 
In het verleden zag OLW nog wel eens bij met name de grote partijen flinke integriteitsproblemen, zoals een raadslid die als boer het openlijk opnam voor de boerenzaak. Of een partij die op de afstandsbediening zit van een projectontwikkelaar. Dit kan echt niet, en wij aarzelen dan ook niet om collega-raadsleden daar op aan te spreken.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang.

arrow_upward