• Leegstand in Oost Gelre aanpakken

  Bouwen naar behoefte, ook voor burgers met een kleine portomonee

 • Geef Lichtenvoorde Kleur: graag meer tempo!
 • Echt werk maken van bestrijding blauwalg Groenlose gracht

  Een schoon en veilig milieu

 • Plan Stad Groenlo is verwaarloosd door CDA/VVD

  Betrek burgers nou eens echt bij plannen

 • Protest tegen de mestfabriek succesvol

  Minder intensief, meer ekoboeren

 • Kleine Kernenbeleid serieus nemen

  Behoud en uitbreiding van basisvoorzieningen

 • Ziekenhuis SKB en SEH Winterswijk moet blijven

  Vinger aan de pols houden

 • Zonnepanelen ja, maar bij voorkeur op de vele lege daken

  Geen duurzame energieinvesteerders van buiten toelaten

 • Mede dankzij OLW volop 30km/h zones
 • Geen nieuwbouw voor huisvesting van arbeidsmigranten

  Stop uitbuiting arbeidsmigranten bij o.a. Vion

 • Aandacht voor (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw

  Intensieve landbouw- en veehouderij is achterhaald

 • Biodiversiteitsherstelplan voor Oost Gelre

  De aarde fatsoenlijk doorgeven aan onze kinderen

Speerpunten

OLW staat voor een sociale, leefbare, duurzame en groene gemeente. Een gemeente waar bewoners, bedrijven en de politiek respectvol met elkaar omgaan, naar elkaar luisteren en toekomstgericht samenwerken, dit in harmonie met de natuur.

Een belangrijk doel van OLW is dat we weer respectvol omgaan met onze sterk onder druk staande natuurlijke leefomgeving.

Hieronder vind je onze speerpunten voor '22 - '26.
Of kijk klik in ons menu voor de wat uitgebreide standpunten.

Speerpunten OLW voor de komende 4 jaar (2022-2026)
 

1. Biodiversiteitsherstelplan

Er moet een biodiversiteitsherstelplan t.b.v. Oost Gelre komen. Met veel meer aandacht voor het versterken van het landschap en de groene leefomgeving. Meer groen, dus ook meer bomen. Er dient een plan opgesteld te worden om verdere verdroging tegen te gaan. Verstening moet worden tegengaan. Dit betekent zeker niet meer parkeerplaatsen in de binnenstabloemen.JPGd van Groenlo en Lichtenvoorde maar juist meer groen: fietsers en voetgangers beter faciliteren.

UPDATE: nadat dit college VVD/CDA het woord biodiversiteit niet eens opschreef in het coalitieakkoord, en een motie van OOG/OLW mbt een biodiversiteitsplan afwees, werd door wethouder Porskamp toegezegd om begin 2021 toch met een biodiversiteitsplan naar de gemeenteraad te komen......maar helaas de VVD-wethouder heeft tot nu toe niet geleverd...........

 

2. Huisvesting

Vaart maken met het creeren van woningen en appartementen, met name voor jongeren en ouderen, ook in de kleine kernen. Maar daar vooral voor verstandige inbreiding kiezen en leegstand weer invullen. Tempo maken met de invulling van leegstaande panden, zoals het Stadhuis, het voormalige Rabobank gebouw en het in verval rakende Sensiregebouw, allen in Groenlo.

UPDATE: eind 2020 geeft wethouder Porskamp, na meerdere vragen vanuit  o.a. OLW aan dat er hard aan gewerkt wordt en "een broedende kip niet gestoord moet worden". Maar.....pas begin 2022 komt er nieuws over het Sensiregebouw.......maar lijkt het gebouw alleen beschikbaar te komen voor de "happy few"? Zie Tien appartementen aan het Whemeplein (groenlosegids.nl)
 

3. Transparantie en communicatie

Meer politieke transparantie en betere communicatie naar de inwoners toe. Te vaak vernemen wij dat burgers die contact opnemen met de gemeente geen bevestiging van dit contact krijgen of (op tijd) antwoorden krijgen. Ook uitkomsten van raadsvergaderingen worden onvoldoende met de bevolking gedeeld. Er ligt al een verzoek van OLW bij het college en de griffie om dit te verbeteren, maar vanwege capaciteit bij de ambtenaren werd dit voorlopig afgewezen.....

Klik hier voor een voorbeeld m.b.t. hoe de huidige coalitie CDA/VVD een cruciaal rapport over de N18/A18 onder de radar hield.....
 

4. ‘Plan Stad Groenlo’ en ‘Lichtenvoorde Kleur’

De plannen voor “Stad Groenlo” en geef “Lichtenvoorde Kleur” versnellen, want voor de burgers lijkt het alsof er al jaren nauwelijks schot in zit. En het college van CDA/VVD betrekt al jaren niet meer de ondernemers en bewoners fatsoenlijk bij de plannen. We zijn o.a. voorstander van het terugplaatsen van de fonteinen in de Groenlose Gracht.
 

5. Geen mestfabriek in Groenlo

OLW heeft jarenlang het protest aangevoerd tegen de megamestfabriek in Groenlo. Nu de onbetrouwbare initiatiefnemer is afgewezen, mede onder druk van OLW, dient de gemeente in overleg met agrariërs te gaan over alternatieven van mestverwerking. En de gemeenteraad dient het bestemmingsplan te wijzigen waardoor vestiging onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast: de gemeenteraad moet weer de baas worden over de duurzame invulling van De Laarberg: geen zware industrie!

UPDATE: in de komende raadsvergadering van 22 februari zullen wij de mestfabriekproblematiek nogmaals onder de aandacht brengen. Ook overwegen wij een integriteitsonderzoek op te starten naar de louche gang van zaken de afgelopen 8 jaar en met name de rol die de Laarberg en het college VVD/CDA daarin speelde.
 

6. Bestrijding van de blauwalg in de Groenlose gracht

Er moet nu eindelijk vaart gemaakt worden met de bestrijding van de blauwalg in de Groenlose gracht. Het lopende onderzoek hiernaar moet versneld worden en er dient alvast gestart te worden met het nemen van maatregelen die de overlast door het blauwalg verminderen. Het overleg hierover met de stakeholders dient weer opgepakt te worden.

UPDATE: eind november geeft wethouder Porskamp aan dat het onderzoek vertraagd is.....OLW houdt de vinger aan de pols.
 

7. Stop de bomenkap: een andere bomenbeleid

Het CDA, VVD en OOG zijn verantwoordelijk voor het grotendeels afschaffen van de vergunningsplicht voor het kappen van bomen.......een kapitale blunder.
Hierdoor verdwijnt de ene boom na de andere in Oost Gelre, met name in onze woonkernen. De gemeente zegt steeds dat men na kap herplant uitvoert, maar in de praktijk zien we dat nauwelijks terug..... Onze kinderen hebben recht op een groene leefomgeving. OLW wil daarom duizenden bomen gaan planten in Oost Gelre.
 

8. Energietransitie

Klimaatverandering is ook voor Oost Gelre een enorme bedreiging. Daarom wil OLW meer vaart maken met de energietransitie. Bedrijven, ondernemers maar vooral burgers en dan m.n. in de kleine kernen meer betrekken bij de energietransitie. Afstemmen met o.a. de dorpsbelangenorganisaties waar grootschalige projecten voor energieopwekking komen. Investeringen, eigenaarschap en de lusten van de energietransitie voor en door de Oost Gelrese gemeenschap, met name de kleine kernen m.b.v. bijvoorbeeld dorpsfondsen. Zonnepanelen op daken meer stimuleren en verplichten voor grote bedrijven. Meer handhaven bij bedrijven die zich niet aan de energie-besparingsverplichtingen houden.

UPDATE: bekijk het EML-dossier in het menu "Dossiers"
 

9. Zelfstandigheid Ziekenhuis Winterswijk

Ziekenhuis SKB Winterswijk moet zelfstandig blijven. De gemeente dient hier, ook in de toekomst, actief beleid en lobby op te voeren: goede ziekenhuiszorg dichtbij is essentieel.SKB.jpg

Update: eind 2020 lijkt de lobby geslaagd door de protestacties vanuit Winterswijk: de afwezigheid van het college van de gemeente Oost Gelre in dit dossier was stuitend. Momenteel wordt al weer gerammeld aan de Spoedeisende hulp dus .......waakzaamheid blijft geboden!

10. Geen doorsnijding van het Oost Gelrese landschap door een A18 of een Noordtak

Geen doorsnijding van het Oost Gelrese landschap door een nieuwe A18 langs Zieuwent en tussen Groenlo en Beltrum. Bestaande N18 verbeteren, maar daar niet nog meer natuur en landbouwgronden voor opofferen. Meer asfalt betekend uiteindelijk alleen maar meer doorgaand verkeer, waar Oost Gelre alleen maar overlast van zal ervaren.
Uiteraard ook geen vreselijke goederenspoorlijn door onze gemeente (Noordtak). Klik hier voor het commentaar van de Torenwachter over dit item. 
En klik hier voor het laatste nieuws over de Noordtak

 

11. Aandacht voor (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw

Meer aandacht voor behoud van (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw. Geen grotere (mega)stallen meer, zeker niet aan randen van de kernen: ons buitengebied wordt namelijk langzaam een veehouderij-industriegebied waar de bewoners van het platte land steeds meer overlast (stank, fijnstof) van ondervinden.
Een fonds creëren van waaruit agrariërs worden geholpen om over te schakelen naar duurzame vormen van landbouw en waarmee lokale voedselketens worden opgezet zodat agrariërs weer een beter inkomen krijgen met minder dieren.

 

12. Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid: uitbreiden van 30 km/h zones in alle kernen, te beginnen bij de Richterslaan in Lichtenvoorde. En nu eindelijk, na twee jaar te langdurige voorbereiding en overleg, de onveilige kruising bij de Nedap/ Rabobank te Groenlo aanpakken.

UPDATE:
In jan 2020 neemt OLW het voortouw om omwonenden te steunen met het veiliger krijgen van de Ruurloseweg in Groenlo. Dit lukt, en omdat vele andere omwonenden uit o.a. Lichtenvoorde hetzelfde willen, neemt het College eind 2021 het besluit om te streven naar een bebouwde kom met alleen maar 30km/h, in geheel Oost Gelre!

13. Brandweerbezetting

Brandweer: de bezuiniging op de brandweer (waaronder het verdwijnen van twee tankspuitauto’s uit de kazerne van Lichtenvoorde en Groenlo) mag niet leiden tot grote risico’s t.a.v. de veiligheid in onze gemeente of vrijwilligers.
BRANDWEER.jpg

Update: OLW heeft bij de burgemeester succesvol gepleit dat de brandweerwagens niet eerder weg mogen nadat uit monitoringcijfers blijkt dat dit niet ten koste gaat van de aanrijtijd en de veiligheid van de bewoners en brandweerlieden van Oost Gelre. 
 

14. Geen aparte nieuwbouw voor huisvesting arbeidsmigranten

Nieuwbouw van aparte huisvesting voor arbeidsmigranten in Oost Gelre t.b.v. Vion is voor ons onbespreekbaar. Laagwaardig werk dient Vion wat OLW betreft te verplaatsen naar het buitenland, in plaats van uitbuiting van  arbeidsimmigranten in Nederland en Duitsland. Speerpunt arbeidsmigranten.JPG

Update: OLW heeft gepleit voor uitstel van dit onderwerp omdat de vakbond en de buitenlandse werknemers onvoldoende betrokken waren bij de oordeelsvorming. Mede hierdoor is het onderwerp verplaatst naar begin 2022. Ook heeft OLW inmiddels de samenwerking met de vakbond gezocht en gevonden. En inmiddels heeft wethouder Porskamp het onderwerp op een zijspoor geparkeerd......vanwege de verkiezingen??

N18.JPG

Wat betekent een 2 x 2 baans N18 voor de leefbaarheid in Oost Gelre?

Speerpunt_2_leegstaande_Rabobank.JPG

Invulling van leegstaande panden moet meer prioriteit krijgen.

Speerpunt_5_protest_tegen_mestfabriek.JPG

Geen megamestfabriek in Groenlo

noordtak.jpg

Geen Noordtak door de Achterhoek.

Lievelde.JPG

Meer 30 km/h zones in alle kernen.

arrow_upward